งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา  จากนั้น รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มอบของที่ระลึกและนำตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง Co-Working Space อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาชาวต่างชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Onsite และ Online จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนรวม 16 คน เป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 คน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาชาวต่างชาติที่ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก ความประทับใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ รวมถึงเพื่อนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยด้วย

 

กิจกรรมในครั้งนี้ งานนักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่จบการศึกษา ให้เกิดความรู้สึกผูกพันและความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย