ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
……………………………………………………….

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้


gradpdf-150567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด