ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) อาคารหอพักนักศึกษาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมติดตั้ง


(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) อาคารหอพักนักศึกษา
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
________________________________________

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) อาคารหอพักนักศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio จำนวน ๔๙ ชุด
๒. อุปกรณ์สลับสัญญาณและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด ๒๔ พอร์ต พร้อม ๑๐G Uplink
จำนวน ๗ เครื่อง
๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ kVA. จำนวน ๓ ชุด
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ kVA. จำนวน ๓ ชุด
๕. อุปกรณ์แผงวงจร ๑๐Gibabit ชนิด SFP+LR จำนวน ๘ แผง
๖. ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด
๗. ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๙U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด
๘. ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว (UTP CAT๖) สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ
๙. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ขนาด ๖ แกน จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณธเฉพาะพัสดุ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด