ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา e-bidding


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจัดการศึกษา จำนวน ๑ ระบบ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด