องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2566 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และทัศนคติที่ดีและถูกต้อง โดยได้รับฟังผลการดำเนินโครงการการเด่น 5 โครงการ จาก 331 โครงการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลงพื้นที่พัฒนา โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะ  ซึ่งผลรวมของทั้ง 5 โครงการนี้ นอกจากจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว ยังสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 10 ล้านบาท ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี

 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่มุ่งสร้างนักศึกษาราชภัฏให้กลายเป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม พร้อมได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาก่อนเดินทางลงพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน อาทิ ห้องผลิตสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด