รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็ง ณ สาธิต ประจำปี 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็ง ณ สาธิต ประจำปี 2565 โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวได้มีการแสดงเปิดงานโดยกลุ่มแม่บ้าน บ้านแม่ปุง ในชุดการแสดง “รำกลองยาว” การแสดงเพลงล้านนาประยุกต์ จาก นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และกิจกรรมการประกวดหนูน้อยยี่เป็ง

 

          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกรัก อนุรักษ์ภูมิ ปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตใน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชน และเป็นการการส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้านของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด