งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.ราชภัฏลำปาง หารือแนวทางสนับสนุนทางวิชาการให้กับอำเภอเมืองลำปาง ในโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ

   

        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ให้การต้อนรับ นายธนารัฐ  สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นายเกษม  ใจจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นางชนัญชิดา จี้เพชร ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ และนายไกร สมกูล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำปาง ในโอกาสการเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในระดับอำเภอ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอื่นในพื้นที่ ในการส่งเสริมศักยภาพผู้นำในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการให้เป็นแผนเดียว (one plan) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางอำเภอเมืองลำปางจะได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อโครงการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในระบบ ThaiQM จึงได้นำคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับท้องถิ่น เข้าหารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ทางอำเภอเมืองลำปางจะมีการนัดหมายเพื่อประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดในการขับเครื่องโครงการ ในวันที่ 27 กันยายน 2565 นี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องไปเข้าร่วมประชุมหารือรายละเอียดในลำดับต่อไป