มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย อดีตที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ผู้ประพันธ์บทเพลงร่ำเปิงลำปาง ตำนานเวียงละกอนเขลางค์ ล่องสะเปา และบทเพลงอื่นๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าของจังหวัดลำปาง ณ พุทธสถานวัดเชียงราย (ห้าแยกหอนาฬิกา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนไตร