มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมงานวันแห่งความภาคภูมิใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมงานวันแห่งความภาคภูมิใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 โดยมีการพิจารณาลำดับพิธีการ และการติดตามการประสานงานในด้านต่างๆ

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง