มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA ประจำปี 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

การประชุมดังกล่าว เป็นการทบทวนผลการประเมินและคะแนนตัวชี้วัด ตลอดจนทบทวนประเด็นคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมทั้งได้มีการเตรียมข้อมูล เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2566 ในลำดับต่อไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด