รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

โดยข้าวที่ทำการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทัศนศึกษา เรียนรู้และทดลองปฏิบัติการเกี่ยวข้าวอีกด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด