งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบ Online จำนวน 14 สถาบัน และในรูปแบบ On Site จำนวน 10 สถาบัน มีนักเรียนนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และสมาชิกป่าชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดอยพระบาท)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ได้ร่วมมือกันทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งล้านต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระหว่างการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างยั่งยืน ประกอบกับเพื่อเป็นการทดลองใช้พื้นที่แห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคาร์บอนเครดิต ให้สถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่สนใจ นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป ในการนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ฟื้นฟูป่าไม้ และพัฒนาคาร์บอนเครดิต ระหว่างผู้แทนป่าชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชื้น สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฟื้นฟูป่า และเป็นฐานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป