มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ 2

ทีมวิทยากรวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ได้มีการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมีวิศวกรสังคม  นาฬิกาชีวิต ไทม์ไลน์ “การพัฒนา” ไทม์ไลน์ “กระบวนการ” และแผนการพัฒนานวัตกรรม (MIC Model) โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดลำปาง ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลดา  ปันทะโชติ ผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยและนวดเพื่อสุขภาพ นางสาววนิสา  นันตาบุตร ผู้ประกอบการร้านเกศรินทร์คาร์แคร์  นางสาวนัยนา  ก้างออนตา ผู้ประกอบการกิจการเส้นสาน  นายมงคล มะโนคำ  ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์  นางสาวภมลพร  คำแก้ว  ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายขนม  นางสาวผุสดี  กาจารี  ผู้ประกอบการร้านกาแฟ   นางไข่ ตากาบุตร  ผู้ประกอบการกลุ่มกระเทียมดองบ้านกล้วย  ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล  นายปฏิณกร ประคำทอง ผู้ประกอบการเซรามิก และนายลาภตัณหังกร  สัทธัมอนันตชิน  ผู้ประกอบการผ้าทอไทลื้อ  ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ในการนี้ ผศ.ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรม  ณ  หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด