งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 11 แห่ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความร่วมมือ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุมล สัญญเดช ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนผู้อำนวยการร่วมพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากสถาบันศึกษาในจังหวัดลำปางร่วม 11 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  โรงเรียนเถินวิทยา  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  โรงเรียนแม่ทะวิทยา  โรงเรียนแม่พริกวิทยา  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา