งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดงานมุทิตาจิตราชภัฏลำปาง 65 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ท่าน

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานมุทิตาจิตราชภัฏลำปาง 65 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2.นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3.นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ในภาคเช้าเวลา เวลา 09.19 น. อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย สักการะพระพุทธพิทยาจารย์และหลวงปู่ครูบามหาเถร ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ สักการะศาลพระภูมิ และสักการะอนุสาวรีย์อาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ ซึ่งในเวลา 10.09น. จัดพิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ตามลำดับ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วรรณวดี ม้าลำพอง อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏลำปาง เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระพุทธพิทยาจารย์