งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบอาคารสำนักงานอธิการบดี

 

การประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลใช้บังคับตามกฏหมาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยน และซักถามปัญหาในการปรับเปลี่ยนการกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการและระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ นี้ ภายในเดือนมกราคม 2566