งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักวิจัย มร.ลป.ส่งมอบนวัตกรรมจากผลงานวิจัย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูผา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ปัทมา อภิชัย หัวหน้าโครงการวิจัย “กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการป้องกันและรองรับโรคอุบัติใหม่ในมิติเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง” ภายใต้แผนงานวิจัยระบบการจัดการตนเองของชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อพัฒนาศักยภาพและการรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ภายใต้รูปแบบปกติใหม่ (New Normal) ที่ได้รับทุนวิจัย ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรม “ประตูผาพาปั่น ครั้งที่ 1” โดยร่วมกับมณฑลมหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีนักปั่นจากจังหวัดลำปางและใกล้เคียงกว่า 200 คัน เข้าร่วมกิจกรรมโดยเริ่มจุดปล่อยตัว ณ บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี สิ้นสุด ณ ศาลเจ้าพ่อประตูผา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางลำปาง-งาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่บ้านจำปุย  ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าวยังมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อนวัตกรรมเพื่อรองรับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในมิติเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าแผนงานวิจัย ผศ.ว่าที่่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ อ.ดร.สุขี สุขดี และ อ.พิภพ นราแก้ว นักวิจัยภายใต้โครงการและเป็นผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ร่วมเวทีเสวนา และการเสวนาหัวข้อ การปรับตัวของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการรองรับและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช หัวหน้าแผนงานวิจัย นางวลีย์รัตน์ ว.ไลน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ผู้ใหญ่อดุล อภิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านกิ่ว ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ และนายเจริญ จักรคำ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี อำเภอแม่เมาะ และมีนางสาวธรินทร์ญา สนิทใจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ศาลเจ้าพ่อประตูผา

ทั้งนี้ภายหลังการจัดกิกจรรมเวทีเสวนาได้มีการจัดพิธีมอบนวัตกรรมจากผลการวิจัยประกอบด้วย นวัตกรรมอุโมงค์พ่นสเปรย์สมุนไพรฆ่าเชื้อ นวัตกรรมตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบสมุนไพร และนวัตกรรมแผนกรองหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสด้วยสมุนไพร ให้แก่ชุมชนโดยมีร้อยเอกพิภพ วงค์ษา รองผู้บังคับกองร้อย รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา เป็นผู้รับมอบเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตลาดและศาลเจ้าพ่อประตูผา นำไปใช้ประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป