งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีทำบุญเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้าย ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 จากกอง

บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565