งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะผู้บริหาร มร.ลป. ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการศึกษา กับคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน พร้อมทีมงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และโครงการร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์โลกที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจและกิจการต่างๆ ทั่วโลก