งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการ ห่าง “กัญ” นะ จิตอาสารณรงค์เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลกัญชาและยาเสพติด

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห่าง “กัญ” นะ จิตอาสารณรงค์ เพื่อเยาวชนไทยห่างไกลกัญชาและยาเสพติด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นางสาวอริสา ช่างสาร ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยภาคเหนือ กล่าวรายงานรายละเอียนดของโครงการ

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้นำต้นแบบในการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติด ใช้ทักษะสำคัญของวิศวกรสังคม สร้างกระแสให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดในสถาบันศึกษา ชุมชน และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา สร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยปราศจากกัญชาและยาเสพติด

 

ในการนี้ได้เกียรติจาก ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ประโยชน์และโทษของกัญชาและยาเสพติด ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มระดมสมองนำเสนอแนวทางการป้องกันกัญชาและยาเสพติดในเยาวชนได้อย่างไร ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการเพื่อร่วมชิงทุนการศึกษาในโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน ในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”