มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของอาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของนางวันเพ็ญ ใจแก้วแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของนายพีระพร สืบคิด พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของนายชัชวาล นันตาปลูก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจบิดาของอาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจ

Read More