มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบ ในการวางแผนและดำเนินการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถาบันอุดมศึกษา

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค SDG4 Roadmap

เมื่อวันที่ 17 สิงหา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change, Toc) สู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utiltzation)”

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรป

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More