งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตั้งจัดขึ้นเพื่อ ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งวิทยาเขตจำนวน 35 แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ จำนวน 8 แห่ง