คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดบริการตรวจ ATK 26-03-65

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี รุ่นที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”

อ.ดร.กมลทิพย์ ทิพย์ส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการบริการวิชาการสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิต

เมื่อวันที่ 18 กรกฎา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. จัดบริการตรวจ ATK 26-03-65

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว

Read More