มร.ลป. ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024 โซนภาคเหนือ ภายใต้ผลงาน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แห่ง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จัดแสดงเทคโนโลยีพร้อมใช้กว่า 2,316 ผลงาน จากภูมิปัญญานักวิจัยไทย ตั้งเป้าขยายผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก แก้หนี้ครัวเรือนจับคู่แก้โจทย์ปัญหาตอบสนองความต้องการชุมชนตามบริบทพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประกอบด้วย

          – พลังงานและเทคโนโลยีชีวมวล ชุดนวัตกรรมผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปไม้ไผ่ โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

            – พลังงานและเทคโนโลยีชีวมวล / วิศวกรรมและเทคโนโลยี ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดย รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

– นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้านชนิด Refreshing Moisturizer Soft Cream และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรพื้นบ้านชนิดสเปรย์พ่น อะโรม่า มาสสาจ ออยล์ (Aroma Massage Oil) โดย ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

          – นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชิดพ่น โดย อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารยย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

          – การเกษตรและนวัตกรรมเกษตร ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรือนเพาะเห็ด โดย ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

          – การเกษตรและนวัตกรรมเกษตร ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากใบกระถินสูตรน้ำเข้มข้น โดย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          – การเกษตรและนวัตกรรมเกษตร ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการจัดงาน “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” ประจำปี 2567 จัดขึ้นครั้งแรกในโซนภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 โซนภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 โซนภาคกลาง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด