สศว. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล และ อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้น้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความพร้อมและวางรากฐานในอนาคต

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” แก่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในห้วงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด