มร.ลป. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยกรอบการวิจัย “พื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม และการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ คณาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม และการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย RDG (Research Development Grant) ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการจากหลายภาพส่วนร่วมการประชุม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด