มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่  11  เมษายน  2567  ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 100  ปี  การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน  รองประธานกรรมการ  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  ผศ.ดร.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล ผศ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ  อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม  ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา  กรรมการ  นางสาวรัตนศิริ  ยืนยัง  กรรมการและเหรัญญิก นายจตุพร  จันทรมา  กรรมการและเลขานุการ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพัชร  วันตัน  นางสาวศศธร  เครือนันตา  และนางสาวหอมนวล  ศรีริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการ  ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิ ประจำปี  2565 – 2567  พร้อมรับรองรายงานการเงิน  รายรับ – รายจ่าย  งบแสดงฐานะทางการเงินของมูลนิธิรอบบัญชี  ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด