นศ.นานาชาติ มร.ลป. เข้าร่วมงานกีฬา “กาสะลองคำเกมส์”

เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2567 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ งานนักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำตัวแทนนักศึกษาชาวต่างชาติจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และวัฒนธรรมนานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “กาสะลองคำเกมส์”  ณ CRRU Sport Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีนักศึกษาชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานดังกล่าว โดย อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ได้แก่ ชูตลูกบาสลงห่วง ตีวงล้อ วิ่งซุปเปอร์แมน และชักกะเย่อ

จากนั้น ในช่วงค่ำ มีการจัดงาน “ราตรีเชื่อมสัมพันธ์ กาสะลองคำเกมส์” ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒธนธรรมโดยนักศึกษาชาวต่างชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และการประกวด Mr. & Miss International Songkran ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้องแสดงความสามารถพิเศษด้านการแสดง และตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย โดย Mr. Feng Yunjiang และ Ms. Yi Nankuan ผู้เข้าประกวดตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ต่อมาในวันที่ 6 เมษายน 2567 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายตามความสนใจของนักศึกษา ณ วัดร่องเสือเต้น และวัดร่องขุ่น  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด