ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 




ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด