ประกวดราคาซื้อชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดอกซ์แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีรีดอกซ์แบตเตอรี่


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดอกซ์แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีรีดอกซ์แบตเตอรี่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดอกซ์แบตเตอรี่และระบบควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีรีดอกซ์แบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๓๑๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. โมดูลชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดอกซ์แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
๒. โมดูลระบบควบคุมการทำงานของรีดอกซ์แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด