การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


-ร่าง-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒๓)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๕๘,๙๗๙.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งาวเงินและเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการรูปแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23) BAK
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด