ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.กิติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.จุฑามาศ ผลมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.ปาณสรา หลีค้วน หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาล และนางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง หัวหน้างานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

 

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันที่เปิดดำเนินการรับนิสิตพยาบาลปีที่ 2 – 4 และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร ด้านอาจารย์ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านนิสิต นักศึกษาและการพัฒนา ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ด้านการประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร ด้านการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านการจัดหาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาในการนี้คณะสถาบันพี่เลี้ยงเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด