งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง เจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป อ.อัฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน อ.ดร.เสวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.เจษฎา ทองสุข อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีต้อนรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง เจ้าอธิการสิริพงศ์ ปภสฺสโร  ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติให้เป็นประธานอุปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบพิธีตอกไม้มงคล วางศิลาฤกษ์องค์ท้าวเวสสุวรรณ และจุดเทียนมงคล อยตนะทั้ง 6 ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

 

ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเกียรติอ่านประกาศตราตั้งเจ้าคณะตำบล เนื่องในโอกาสที่ เจ้าอธิการสิริพงศ์ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชมพู เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565