มร.ลป. ร่วมกับ รฟท. จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel”

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย นำทีมโดย ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ หัวหน้าแผนงานและคณะวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel” ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ สักการะจอมเจดีย์แห่งล้านนา ซึ่งเป็นทริปนำร่องที่จัดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟและย่านเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ได้นำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงานมาสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่แตกต่าง และยังไม่เคยเกิดขึ้นในเส้นทางใดมาก่อนในภาคเหนือ ที่มีทิวทัศน์สองข้างรถไฟที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานบริการแบบ Luxury เสิร์ฟอาหารสุดหรูบนขบวนรถตู้โดยสารพิเศษแบบ VIP Gourmet Car ด้วยเมนูอาหารเช้าสไตล์อังกฤษ นอกจากนี้ยังนำผู้โดยสารลงสถานีลำปาง เที่ยวมิวเซียมลำปาง รถม้าชมเมือง ชิมอาหารท้องถิ่น ชอปปิ้งเซรามิก สักการะ 3 จอมเจดีย์ลำปาง – ลำพูน พักค้างคืนจังหวัดเชียงใหม่ บูชา 2 จอมเจดีย์เชียงใหม่ ชอปปิ้งของฝาก วันสุดท้ายของการเดินทางเที่ยวกลับจากเชียงใหม่ ยังมีบริการอาหารเย็นแบบ VIP Gourmet Car ด้วยเมนูย้อนอดีตสมัยเส้นทางการค้าอังกฤษ – อินเดีย – ล้านนา เมื่อถึงเช้าวันใหม่ผู้โดยสารเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด