งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมกับ กสศ.จัดเวทีผสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และร่วมเวที “ผสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลำปาง “บูรณาการเรียนรู้” สู่จังหวัดจัดการตนเอง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ และกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชน ในการนี้ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดลำปาง และรศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม อนุกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กล่าวถึงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อหาคำตอบของการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
การจัดเวทีสัมมนาดังกล่าว เป็นการนำเสนอการพัฒนาการทำงาน การหาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดลำปาง และการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่อนุกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์การทำงานภายในสำนักงานต่างๆ ของกองทุนให้สอดคล้องการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การลดปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา และการสร้างความเข้าใจอันนำไปสู่การทำงานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
และการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่และระดับประเทศ รวมไปถึงการสื่อสารผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายต่อสาธารณะด้วยแนวทางการบูรณาการระดับพื้นที่