งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรับฟังการรายงานผลการตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสรุปยอดการรายงานตัวของบัณฑิต ในพิธีฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 โดยจะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่