งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 / 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 การประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานผลการประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนนด้านจัดซื้อจัดจ้าง 78.80 คะแนน ด้านเบิกจ่าย 63.67 คะแนน และด้านปลอดความผิดทางละเมิด 91.26 คะแนน อยู่ในระดับดีเด่น รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคด้านการด้านบัญชีการเงิน ด้านการเบิกจ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังที่มีผลคะแนนสูง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในลำดับต่อไป