งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังรายงานการความคืบหน้าการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 พิจารณาหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี