งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการสร้างบ้าน แปงเมือง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสร้างบ้าน แปงเมือง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ปริตย์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “ราชภัฏลำปาง บัณฑิต จิตอาสา เพื่อนักศึกษา โดยนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาของการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” เกิดความรักความสามัคคีภายในสถาบัน และร่วมกันแสดงความเห็นในด้านการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัย