สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาตร์ มร.ลป. จัดการประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการศึกษา แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด