มร.ลป. ร่วมลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง

  เมื่อวันที่ 1

Read more

โครงการพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2565

อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ ห

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

  เมื่อวันที่ 9

Read more

จิตอาสาพระราชทาน มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ประจำวันที่ 9-5-65

  เมื่อวันที่ 9

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read more

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาค

Read more

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระ

Read more

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

จิตอาสาร มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ประจำวันที่6-5-65

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาค

Read more

นักศึกษา มร.ลป. สุดยอด 1 ใน 20 ทีม สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตามโครงการ “เด็กอวด(ทำ)ดี”

  เมื่อวันที่ 5

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0