ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประการศึกษา 2565 เข้าร่วมอบรม”การใช้งานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

      สำนักวิทยบริกา

Read more

มร.ลป.เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลที่1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560

     พระบาทสมเด็จพระ

Read more

มร.ลป. ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีน-ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อระหว่างวันที่ 1

Read more

สวพ. มร.ลป. ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการการผลิตเบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

Read more

รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read more

นศ. มร.ลป. เข้ารับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” ในโครงการ เด็กอวด (ทํา) ดี

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read more

มร.ลป. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 11 พฤษภา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระ

Read more

ครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภา

Read more

มร.ลป.จัดกิจกรรม เวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล “คนจนเป้าหมาย”พื้นที่อำเภอเถิน และกิจกรรม Kick-off โครงการนำร่อง (Operating model)

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0