มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ-กลุ่มภาคเหนือ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 (166)/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More