มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาค

Read More