ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนเมษายน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมกราคม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผู้เข้ารับการ

Read More