งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ.สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ ประธานสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง และผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส อาจารย์สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ผกามาศ คำแอ่ง และ น.ส.พิชญาทร สิทธิจู ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ “นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาส” ครั้งที่ 4 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นแก่งานนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการต่อไป

นอกจากนี้ งานดังกล่าวได้มีการแข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชานนท์ ใจแก้วหลวง นายตระกูลเทพ เทพศิริ และนายคามิน พูนกัน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้