อาจารย์ นิเทศศาสตร์ มร.ลป. รับรางวัล “สื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น” การประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ระดับประชาชน MERIT Show & Share

อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2567 ได้รับรางวัล “สื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น” การประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ระดับประชาชน MERIT Show & Share  จากการนำเสนองาน มหกรรม “คนมีฤทธิ์ รู้ Kid รู้ทันสื่อ” ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ  ได้รับเกียรติจาก นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทนรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด 

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดย อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ พร้อมด้วย อ.ดร.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์จากสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้บริการวิชาการแก่โรงเรียน ชุมชนในจังหวัดลำปางและในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เรื่องสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เด็กและเยาวชน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริม การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมภายในสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยินดีจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 054-237399 ต่อ 3627 หรือโทร 093- 1341969 , 065- 2615392 (ในวันเวลาราชการ)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด