คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมเวทีการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กทุกคนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาการศึกษานครลำปาง และคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ร่วมเวทีการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อเด็กทุกคนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมลากูนาแกรนด์ แอนด์สปา จังหวัดสงขลา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยพลังการมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาครูเพื่อสอนเชิงรุก และการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) การพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมได้รับแนวคิดจากท่าน รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ โค้ช มหาลัยสงขลานครินทร์ และผศ.ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงและเป็นองค์ความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับใช้พัฒนาการศึกษาแบบไล่กวดในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ร่วมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ซึ่งจะนำผลในการเข้าร่วมไปส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปางและพื้นที่เครื่อข่ายในจังหวัดใกล้เคียงต่อไป เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกรรวมทั้งพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบเพื่อเด็กในจังหวัดลำปางต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด