งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. ร่วมการประชุมสามัญประจำปีสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม อ.ดร.ทิวพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานต่อนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานในพิธี

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการวางแผนการบริหารงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นและสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช 2567 พร้อมกันนี้อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัล “ภูมิราชภัฎ” แทน นายทูล ทิมัน ปราชญ์ชุมชน ประเภท เครื่องดนตรีล้านนา จากนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีกด้วย